GET và NAVIGATE trong Selenium 2

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau giữa 2 phương thức GET và NAVIGATE khi mở một trang web trong Selenium WebDriver (Selenium 2). (Get và Navigate đã được giới thiệu qua trong bảng một số command được sử dụng thường xuyên ở bài viết trước).

driver.get(“URL”)

Điều đầu tiên bạn muốn làm gì đó với WebDriver là điều hướng tới một trang web. Theo cách thông thường để làm điều này là gọi phương thức get:

Phương thức GET sẽ lấy một trang để tải hoặc lấy mã nguồn trang hoặc lấy tất cả văn bản trên trang. GET sẽ chờ cho tới khi toàn bộ trang đã được tải xong, tức là các sự kiện onload đã bị loại bỏ trước khi trả quyền điều khiển để kiểm thử hoặc script của bạn. Nếu trang web sử dụng rất nhiều AJAX thì bạn không thể biết rằng trang web đã được tải hoàn toàn hay chưa. Nếu bạn cần phải đảm bảo các trang như vậy được tải đầy đủ, bạn có thể sử dụng WAIT.

driver.navigate().to(“URL”)

navigate().to() and get() thực hiện chính xác những điều tương tự (điều hướng tới một trang).
NAVIGATE sẽ chỉ chuyển hướng đến trang bạn yêu cầu và sẽ không chờ. Nó dẫn bạn qua lịch sử (history of website) như refresh, back, forward. Ví dụ, nếu bạn muốn chuyển về trang trước và làm một số chức năng rồi trở lại trang chủ, bạn có thể làm điều này nếu dùng navigate().

Bình luận