Selenium – Remote Control

Selenium Remote Control (RC) là dự án Selenium chính trong một thời gian dài trước khi Selenium WebDriver (Selenium 2.0) ra đời. Giờ đây Selenium RC hầu như không được sử dụng vì WebDriver cung cấp nhiều tính tăng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên bạn vẫn có thể tiếp tục phát triển các script sử dụng RC.

RC cho phép chúng ta viết các kiểm thử giao diện của ứng dụng Web tự động với sự giúp đỡ của các ngôn ngữ lập trình như Java, C#, Perl, Python, PHP để tạo ra các ca kiểm thử phức tạp hơn như đọc và viết các tập tin, truy vấn cơ sở dữ liệu và gửi mail kết quả kiểm thử.

Cấu trúc Selenium RC

 

Selenium RC làm việc theo cách mà thư viện client có thể giao tiếp với Selenium RC Server thông qua mỗi Selenium Command để thi hành. Sau đó Server thông qua Selenium Command tới trình duyệt sử dụng các lệnh Selenium-Core Javascript.

Các trình duyệt thực thi Selenium command sử dụng trình thông dịch Javascript của nó.

selenium_remote_control

Selenium RC đi kèm theo hai phần
– Selenium Server khởi động và tắt các trình duyệt. Thêm vào đó, nó diễn dịch và thực thi các lệnh Selenium. Nó cũng hoạt động như một HTTP proxy bằng cách chặn và xác minh các tin nhắn HTTP được thông qua, giữa trình duyệt và ứng dụng kiểm thử.
– Client libraries: cung cấp một giao diện giữa mỗi một ngôn ngữ lập trình (Java, C#, Perl, Python, PHP) với Selenium-RC Server. Ví dụ: Eclipse, IntelliJ IDEA, …

Cấu hình Selenium RC

 

Bước 1: Truy cập trang sau để tải về Selenium Server bằng cách bấm vào phiên bản hiện tại như hình dưới đây.

cai_dat_rc_step1

Bước 2: Sau khi tải về chúng ta cần khởi động Selenium Server bằng cách mở Command Prompt và điều hướng tới thư mục – nơi bạn chứa file JAR đã tải về.

cai_dat_rc_step3

Bước 3: Để khởi động server, sử dụng câu lệnh “java -jar <<đường dẫn file jar>>”. Nếu JDK đã được cài đặt thành công, bạn sẽ nhận được một tin nhắn thành công như sau.

cai_dat_rc_step4

Sau khi khởi động Server chúng ta có thể bắt đầu viết các script Selenium RC.

RC Scripting

 

Giờ chúng ta sẽ viết một sample script sử dụng Selenium Remote Control. Chúng ta sẽ sử dụng http://www.calculator.net/ để hiểu Selenium RC, chúng ta thực hiện một phép tính phần trăm sử dụng “Percent Calculator” trong “Math Calculators”

Bước 1: Khởi động Selenium Remote Control (thực hiện bước 3 trong phần cấu hình Selenium RC)

Bước 2: Sau khi khởi động Selenium RC, mở Eclipse và tạo một “New Project” như hình dưới đây.

remote_control_buoc_1

Bước 3: Nhập tên project và bấm nút “Next”

remote_control_buoc_2

Bước 4: Xác minh các tab Source, Projects, Libraries, Output folder và bấm “Finish”.

remote_control_buoc_3

Bước 5: Nhấp chuột phải vào “project” vừa tạo và chọn Build Path -> Configure Build Path.

remote_control_buoc_4

Bước 6: Cửa sổ “Properties for demoselrc” mở ra. Chọn tab “Libraries” và chọn “Add External JARs”. Chọn file Selenium RC jar đã tải về trước đó và click OPEN -> nó sẽ hiển thị như hình dưới đây.

remote_control_buoc_5

Bước 7: Các thư viện tham chiếu được hiển thị như hình dưới đây.

remote_control_buoc_6

Bước 8: Tạo một file class mới bằng cách chuột phải vào “src” -> New -> Class.

remote_control_buoc_7

Bước 9: Điền tên của file class và cho phép “public static void main” như hình dưới đây.

remote_control_buoc_8

Bước 10: Class đã tạo được tạo ra theo cấu trúc thư mục như hình sau.

remote_control_buoc_9

Bước 11: Giờ là lúc để code. Các đoạn code sau đã được thêm các giải thích để bạn có thể hiểu nó làm những gì.

Bước 12: Chúng ta thực thi các script bằng cách click vào “Run” button như hình sau.

remote_control_buoc_10

Bước 13: Script sẽ bắt đầu thực thi và bạn có thể xem lịch sử command ở Tab “Command History”.

remote_control_buoc_11

Bước 14: Màn hình cuối cùng của ứng dụng được hiển thị như hình dưới đây. Số phần trăm đã được tính toán và kết quả được hiển thị trên màn hình như hình dưới đây.

remote_control_buoc_12

Bước 15: Kết của của kiểm thử được in trên Eclipse console như hình sau.

Nguồn: tutorialspoint

Bình luận