Selenium IDE – Trình duyệt khác nhau (8)

Selenium IDE chỉ chạy trên Firefox bởi nó là một plugin của Firefox. Các kiểm thử được tạo ra sử dụng Selenium IDE cũng có thể được chạy trên các trình duyệt khác bằng cách lưu nó như Selenium WebDriver hoặc Selenium Remote Control Script.

Bước 1: Mở bất kỳ thử nghiệm mà bạn đã lưu trong Selenium IDE

Bước 2: Trên thanh menu chọn File -> “Export Test Suite As”. Các tùy chọn sẽ được liệt kê ra như sau:

selenium_ide_trinh_duyet_khac_nhau_1

Bước 3: Giờ chúng ta có thể export các kịch bản cho WebDriver và lưu lại. (tên file tùy bạn chọn)

Bước 4: File đã lưu có nội dung như sau:

selenium_ide_trinh_duyet_khac_nhau_2

Bình luận