Selenium IDE – Đối sánh mẫu
(Pattern Matching) (6)

Giống như các bộ định vị, pattern là một loại tham số thường được sử dụng bởi Selenium. Nó cho phép chúng ta sử dụng để mô tả các pattern với sự giúp đỡ của các ký tự đặc biệt. Rất nhiều lần, chúng ta muốn xác minh các văn bản (text) là động, vì vậy pattern matching lại rất hữu ích.

Pattern matching được sử dụng với tất cả các lệnh xác minh:
verifyTextPresent
verifyTitle
verifyAlert
assertConfirmation
verifyText
verifyPrompt

Có 3 cách để định nghĩa một pattern:

  • globbing
  • regular expressions, and
  • exact patterns

Globbing

 

Hầu hết dân kỹ thuật đã sử dụng đối sánh mẫu các file trong Linux hoặc Window khi tìm kiếm một loại file cụ thể như “*.doc” hoặc “*.jpg” sẽ quen thuộc với thuật ngữ “globbing”.

Globbing trong Selenium chỉ hỗ trợ ba ký tự đặc biệt: “*”, “?” và “[]”.

* – matches any number of characters.
? – matches a single character.
[ ] – được gọi là một lớp các ký tự, cho phép bạn match bất kỳ ký tự duy nhất được tìm thấy trong dấu []. Ví dụ: [0-9] match với bất kỳ số nào.

Để xác định một glob trong một lệnh Selenium, tiền tố của pattern cới từ khóa “glob:”.
Ví dụ, nếu bạn muốn tình kiếm cho đoạn text “tax year 2013” hoặc “tax year 2013”, chúng ta có thể viết: “glob: tax year *” như hình dưới đây.

selenium_ide_pattern_matching_glob_1

Regular Expressions

 

Regular Expressions là công nghệ đối sánh mẫu hữu ích nhất. Selenium hỗ trợ đầy đủ các regular expressions pattern mà Javascript hỗ trợ. Do đó người dùng không bị giới hạn bởi *, ?, [] như globbing.

Để sử dụng các mẫu RegEx, chúng ta cần phải thêm tiền tố “regexp:” hoặc “regexpi:”. Tiền tố “regexpi” dành cho chữ in hoa.

Ví Dụ: chúng ta sẽ kiểm tra nếu đầu vào với id “name” chứa chuỗi “tax year”, “Tax Year”, “tax Year”

selenium_ide_pattern_matching_extract_1

Example

 

selenium_ide_pattern_matching_2

Bình luận