Selenium IDE – Debugging (4)

Debugging là quá trình tìm kiếm và sửa lỗi trong kịch bản thử nghiệm. Đó là một bước thông thường trong việc phát triển bất kỳ kịch bản nào. Để làm cho quy trình mạnh mẽ hơn, chúng ta có thể sử dụng một plugin “Power Debugger” cho Selenium IDE.

Bước 1: Để cài đặt Power Debugger cho Selenium IDE, Bạn truy cập website sau và bấm nút “Add to Firefox” như hình dưới đây.

debugger_selenium_ide_1

Bước 2: Khởi động ‘Selenium IDE’ và bạn sẽ thấy một biểu tượng mới, “Pause on Fail” trên thanh công cụ như hình dưới đây. Click vào nó để chuyển trạng thái ON. Khi nhấp một lần nữa, nó sẽ chuyển trạng thái “OFF”.

debugger_selenium_ide_2

Bước 3: Bạn có thể chuyển trạng thái “Pause on Fail” ON hoặc OFF bất kỳ lúc nào, kể cả khi thử nghiệm đang chạy.

Bước 4: Sau khi tạm dừng ca kiểm thử do một bước thất bại, bạn có thể sử dụng nút chapt3_img10_Pause hoặc chapt3_img11_Resume để tiếp tục thực thi thử nghiệm. Việc thực thi sẽ không bị tạm dừng nếu thất bại là lệnh cuối cùng của bất kỳ ca thử nghiệm nào.

Bước 5: Chúng ta cũng có thể sử dụng điểm dừng (breakpoint) để hiểu chính xác những gì xảy ra trong các bước, để chèn một breakpoint trên một bước cụ thể, bạn chuột phải vào bước đó và chọn “Toggle Breakpoint”

debugger_selenium_ide_3

Bước 6: Khi chèn vào breakpoint và một bước cụ thể, bước đó sẽ hiển thị biểu tượng tạm dừng như hình dưới đây.

debugger_selenium_ide_4

Bước 7: Khi chúng ta thực thi kịch bản, kịch bản thực thi sẽ dừng tại bước mà chúng ta đã chèn breakpoint vào. Điều này sẽ giúp chúng ta đánh giá giá trị / sự hiện diện một phần tử khi tiến hành quá trình.

debugger_selenium_ide_5

Bình luận