Selenium IDE – Chức năng công cụ IDE (2)

Hình ảnh dưới đây chỉ rõ vị trí các chức năng của Selenium IDE

Chuc_nang_cong_cu_IDE_1

Các tính năng trên thanh công cụ của Selnium được giải thích như sau:

Chuc_nang_cong_cu_IDE_2

Bình luận