Selenium IDE – Các điểm xác minh (5)

Các ca thử nghiệm mà chúng ta phát triển cũng cần kiểm tra các thuộc tính của một trang web. Nó đòi hỏi việc khẳng định và xác minh các lệnh. Có hai cách để chèn các điểm xác minh vào kịch bản.

Để chèn một điểm xác minh đang trong chế độ ghi âm, bạn chuột phải vào phần tử và chọn “Show all Available Commands” như hình dưới đây

xac_minh_diem_dung_1

Chúng ta có thể chèn một step vào dưới một step bằng cách chuột phải vào step đó và chọn “Insert New Command”

xac_minh_diem_dung_2

Sau khi chèn một step mới, click “Command” dropdown và chọn điểm xác minh thích hợp từ danh sách lệnh có sẵn như hình dưới đây.

xac_minh_diem_dung_3

Dưới đây là các lệnh xác minh được sử dụng nhiều nhất, nó giúp chúng ta kiểm tra một bước cụ thể đã được passed hay failed:

verifyElementPresent
assertElementPresent
verifyElementNotPresent
assertElementNotPresent
verifyText
assertText
verifyAttribute
assertAttribute
verifyChecked
assertChecked
verifyAlert
assertAlert
verifyTitle
assertTitle

Lưu ý:

  • Khi gặp lỗi verify chạy tiếp, assert sẽ dừng tại step bị lỗi
  • verifyTextPresent được sử dụng để xác nhận văn bản cụ thể tồn tại tại một nơi nào đó trên trang
  • verifyElementPresent không kiểm tra văn bản, chỉ có các tag HTML (thường được sử dụng để kiểm tra sự hiện diện của một yếu tố giao diện cụ thể)
  • verifyText xác minh văn bản cụ thể xuất hiện tại một địa điểm cụ thể trên trang web. Ví dụ: xác minh text trong thẻ có trong thẻ h3

Đồng hộ hóa các điểm

 

Trong suốt thời gian thực thi kịch bản, ứng dụng có thể đáp lại dựa trên tải của server, do đó nó cần thiết cho các ứng dụng và kịch bản để được đồng bộ (nói đơn giản là chờ tới khi element xuất hiện). Một vài lệnh đưa ra dưới đây có thể sử dụng để đảm bảo rằng các kịch bản và ứng dụng được đồng bộ:

waitForAlertNotPresent
waitForAlertPresent
waitForElementPresent
waitForElementNotPresent
waitForTextPresent
waitForTextNotPresent
waitForPageToLoad
waitForFrameToLoad

Bình luận