Selenium Commands – Assertions

Việc xác nhận (assertions) cho phép chúng ta xác minh trạng thái của một ứng dụng và so sánh với mong đợi. Nó được sử dụng trong 3 chế độ, viz – “assert”, “verify” and “waitfor”. Ví dụ: “xác minh nếu một item dạng dropdown đã được chọn”.
Dưới đây là danh sách các Selenium assertions thường xuyên được sử dụng.

Command/Syntax Description
waitForErrorOnNext (message) Waits for error; used with the accessor assertErrorOnNext.
verifySelected(selectLocator, optionLocator) Verifies that the selected option of a drop-down satisfies the optionSpecifier.
waitForSelected (selectLocator, optionLocator) Waits for getting the option selected; used with the accessor assertSelected.
waitForNotSelected (selectLocator, optionLocator) Waits for not getting the option selected; used with accessor the assertSelected.
verifyAlert (pattern) Verifies the alert text; used the with accessor storeAlert.
waitForAlert (pattern) Waits for the alert; used with the accessor storeAlert.
verifyAllButtons (pattern) Verifies the button; used with the accessor storeAllButtons.
waitForAllButtons (pattern) Waits for the button to load; used with the accessor storeAllButtons.
verifyAllLinks (pattern) Verifies all links; used with the accessor storeAllLinks.
waitForAllLinks (pattern) Waits for all links; used with the accessor storeAllLinks.
verifyAllWindowIds (pattern) Verifies the window id; used with the accessor storeAllWindowIds.
waitForAllWindowIds (pattern ) Waits the window id; used with the accessor storeAllWindowIds.
verifyAttribute(attributeLocator, pattern) Verifies an attribute of an element; used with the accessor storeAttribute.
waitForAttribute(attributeLocator, pattern) Waits for an attribute of an element; used with accessor storeAttribute.
verifyBodyText(pattern) Verifies the body text; used with the accessor storeBodyText.
waitForBodyText(pattern) Waits for the body text; used with the accessor storeBodyText.
waitForConfirmation(pattern) Waits for confirmation; used with the accessor storeConfirmationPresent.

Nguồn: tutorialspoint

Bình luận