Selenium Commands – Actions

Actions là các command để thao tác các trạng thái của ứng dụng. Khi thực thi, nếu action lỗi, ca kiểm thử đang thi hành dừng lại. Ví dụ: “nhấp một link” và “chọn một tùy chọn”.
Dưới đây là danh sách các Selenium actions command được sử dụng rất thường xuyên.

Command / Syntax Miêu tả
click(locator) Nhấp chuột vào một link, button, checkbox hoặc radio button.
clickAt (locator,coordString) Nhấp chuột vào một yếu tố với đầu vào là vị trí và tọa độ.
close() Giả lập người dùng nhấp chuột vào “Close” button trong thanh tiêu đề của một cửa sổ popup hoặc một tab.
contextMenuAt (locator,coordString) Giả lập mở context menu của một yếu tố cụ thể từ một vị trí cụ thể.
doubleClick (locator) Nhấp đúp chuột vào một phần tử web.
dragAndDrop (locator,movementsString) Kéo một yếu tố và thả nó dựa trên một khoảng cách được chỉ định (movementsString).
dragAndDropToObject (Dragobject,dropobject) Kéo một yếu tố và thả nó trên một yếu tố khác.
echo (message) In một tin nhắn cụ thể trên bảng điều khiển (console), nó được dùng để gỡ lỗi (debug).
fireEvent (locator,eventName) Giả lập một sự kiện (event).
focus (locator) Di chuyển tập trung (focus) vào một yếu tố được chỉ định.
highlight (locator) Thay đổi màu nền của yếu tố được chỉ định thành màu vàng, hữu ích cho mục đích gỡ lỗi.
mouseDown (locator) Giả lập người dùng nhấp chuột trái lên yếu tố được chỉ định.
mouseDownAt (locator,coordString) Giả lập người dùng nhấp chuột trái lên vị trí cụ thể trên yếu tố được chỉ định.
mouseUp (locator) Giả lập sự kiện xảy ra khi người dùng thả chuột khỏi một yếu tố được chỉ định.
mouseUpAt (locator,coordString) Giả lập sự kiện xảy ra khi người dùng thả chuột tại một vị trí cụ thể khỏi một yếu tố được chỉ định.
open (url) Mở một URL trong một trình duyệt cụ thể, cho phéo cả url tương đối và tuyệt đối.
openWindow (url,windowID) Mở một của sổ popup, sau khi mở cửa sổ, người dùng cần kích hoạt nó bằng cách sử dụng selectWindow command.
pause (waitTime) Chờ trong khoảng thời gian nhất định (tính bằng mili giây).
refresh() Giả lập người dùng nhấp vào nút “Refesh” trên trình duyệt.
select (selectLocator,optionLocator) Chọn một tùy chọn từ một “drop-down” sử dụng optionLocator.
selectWindow (windowID) Chọn một cửa sổ popup sử dụng window locator; một khi cửa sổ popup đã được chọn, tất cả thay đổi sẽ tập trung sang cửa sổ đó.
store (expression,variableName) Lưu trữ kết quả của một biến; variableName là tên của biến, expression là giá trị để lưu trữ.
type (locator,value) Thiết lập giá trị của một trường nhập liệu, tương tự như hành động người dùng nhập ô input.
typeKeys (locator,value) Giả lập sự kiện keystroke trên một yếu tố đã chỉ định, như thể bạn đang gõ phím.
waitForCondition (script,timeout) Thực thi các đoạn Javascript đã chỉ định nhiều lần cho đến khi trả giá trị “True”.
waitForPageToLoad (timeout) Chờ một trang mới load.
waitForPopUp (windowID,timeout) Chờ một cửa sổ popup xuất hiện và load.
windowFocus() Cho phép tập trung vào cửa sổ đang được chọn.
windowMaximize() Thay đổi kích thước cửa sổ đang được chọn để hiển thị toàn bộ màn hình.

Nguồn: tutorialspoint

Bình luận