Selenium – Tạo script với WebDriver

Ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo script với WebDriver. Mình sử dụng http://www.calculator.net/ để làm ví dụ cụ thể, thực hiện tính phần trăm một cách tự động. Bạn hãy chắc chắn rằng mình đã download WebDriver JAR’s. Nếu chưa bạn có thể tham khảo bài viết “Môi trường cài đặt” để biết thêm chi tiết.

Bước 1: Khởi động “Eclipse” từ thư mục Eclipse bạn đã giải nén.

Bước 2: Tạo một project mới từ menu: File -> New-> Java Project.

tu_hoc_selenium_2_webdriver_2

Bước 3: Nhập tên project và click “Next”.

tu_hoc_selenium_2_webdriver_3

Bước 4: Chọn tab “Libraries” và chọn “Add External JARs” tất cả những file JAR mà đã download ở phần hướng dẫn cài đặt trước –> Finish.

tu_hoc_selenium_2_webdriver_5

Nhớ add cả những file JAR trong thư mục “libs” nữa nhé.

tu_hoc_selenium_2_webdriver_5_1

Bước 5: Click chuột phải vào package và tạo một Class mới như hình sau.

tu_hoc_selenium_2_webdriver_6

Bước 6: Đặt tên cho class và chọn tạo phương thức main -> Finish.

tu_hoc_selenium_2_webdriver_7

Bước 7: Sau khi click finish, class vừa tạo hiển thị như sau.

tu_hoc_selenium_2_webdriver_8

Bước 8: ví dụ về script sau khá dễ hiểu, đã được chú thích rõ ràng, bạn hãy gõ lại và chạy thử nhé. Để hiểu hơn các thuộc tính đối tượng, bạn hãy xem bài viết “Locators”.

Test trên Firefox

Test trên Chrome: ở bài viết trước mình đã hướng dẫn download chromedriver, bạn hãy xác định vị trí lưu nó và thay đổi đoạn code dưới đây nhé.

Internet Explorer

Bước 9: Kết quả của script trên sẽ được in trong Console.

tu_hoc_selenium_2_webdriver_9

Một số command được sử dụng nhiều nhất

 

Bảng sau đây liệt kê một số lệnh được sử dụng thường xuyên nhất trong WebDriver.

Command Description
driver.get(“URL”) Điều hướng tới một ứng dụng.
element.sendKeys(“inputtext”) Nhập một số văn bản vào một ô nhập liệu.
element.clear() Xóa tất cả nội dụng của một ô nhập liệu.
select.deselectAll() Bỏ chọn tất cả các tùy chọn của SELECT đầu tiên trên trang.
select.selectByVisibleText(“some text”) Chọn OPTION với đầu vào được xác định bởi người dùng.
driver.switchTo().window(“windowName”) Di chuyển trọng tâm từ tới một cửa sổ khác.
driver.switchTo().frame(“frameName”) Swing from frame to frame.
driver.switchTo().alert() Helps in handling alerts.
driver.navigate().to(“URL”) Điều hướng đến một URL.
driver.navigate().forward() Điều hướng tới trang trước (forward).
driver.navigate().back() Điều hướng tới trang sau (back).
driver.close() Đóng trình duyệt hiện tại có liên kết với trình điều khiển.
driver.quit() Thoát trình điều khiển và đóng tất cả các sử sổ liên kết tới trình điều khiển.
driver.navigate().refresh() Làm mới trang hiện tại.

Nguồn: tutorialspoint

Bình luận