Selenium 2 – Tương tác người dùng (2)

Hành động liên quan tới bàn phím

 

Dưới đây là những phương pháp để thực hiện các hành động với bàn phím:

  • sendKeys – gửi các phím cho các đại diện bàn phím trên trình duyệt (hộp văn bản).
  • pressKey – Nhấn một phím không phải văn bản trên bàn phím. Các phím như phím chức năng “F1”, “F2”, “Tab”, “Ctrl”, …
  • releaseKey – Thả một phím trên bàn phím sau khi thực hiện sự kiện nhấn phím.

Hành động liên quan tới chuột

 

Dưới đây là danh sách các hành động liên quan tới chuột khá quan trọng mà hầu hết sẽ gặp trong các ứng dụng.

  • Click – thực hiện một nhấp chuột, chúng ta cũng có thể nhấp chuột dựa vào một tọa độ.
  • contextClick – thực hiện nhấp chuột phải vào một phần tử hoặc dựa vào một tọa độ.
  • doubleClick – thực hiện cú đúp chuột vào một phần tử web hoặc dựa trên một tọa độ. Nếu không chỉ định phần tử hay tọa độ, nó sẽ nhấp đúp chuột vào vị trí hiện tại.
  • mouseDown – thực hiện hành động nhấp chuột xuống trên một phần tử hoặc trên một tọa độ.
  • mouseMove – thực hiện hành động di chuyển chuột trên một phần tử hoặc trên một tọa độ.
  • mouseUp – thực hiện hành động thả chuột sau khi nhấp chuột xuống một phần tử hoặc trên một tọa độ.

Handling special keyboard and mouse events are done using the Advanced User Interactions API. It contains the Actions and the Action classes that are needed when executing these events. The following are the most commonly used keyboard and mouse events provided by the Actions class.

Method Description
clickAndHold() Clicks (without releasing) at the current mouse location.
contextClick() Performs a context-click at the current mouse location.
doubleClick() Performs a double-click at the current mouse location.
dragAndDrop(source, target) Performs click-and-hold at the location of the source element, moves to the location of the target element, then releases the mouse.
Parameters:
source– element to emulate button down at.
target– element to move to and release the mouse at.
dragAndDropBy(source, x-offset, y-offset) Performs click-and-hold at the location of the source element, moves by a given offset, then releases the mouse.
Parameters:
source– element to emulate button down at.
xOffset– horizontal move offset.
yOffset– vertical move offset.
keyDown(modifier_key) Performs a modifier key press. Does not release the modifier key – subsequent interactions may assume it’s kept pressed.
Parameters:
modifier_key – any of the modifier keys (Keys.ALT, Keys.SHIFT, or Keys.CONTROL)
keyUp(modifier _key) Performs a key release.
Parameters:
modifier_key – any of the modifier keys (Keys.ALT, Keys.SHIFT, or Keys.CONTROL)
moveByOffset(x-offset, y-offset) Moves the mouse from its current position (or 0,0) by the given offset.
Parameters:
x-offset– horizontal offset. A negative value means moving the mouse left.
y-offset– vertical offset. A negative value means moving the mouse up.
moveToElement(toElement) Moves the mouse to the middle of the element.
Parameters:
toElement– element to move to.
release() Releases the depressed left mouse button at the current mouse location
sendKeys(onElement, charsequence) Sends a series of keystrokes onto the element.
Parameters:
onElement – element that will receive the keystrokes, usually a text field
charsequence – any string value representing the sequence of keystrokes to be sent

 

Chọn nhiều giá trị trong Select Box

 

Đôi khi chúng ta ở trong một tình huống phải chọn hai hoặc nhiều hơn các item trong một list box hoặc textarea. Chúng ta sẽ thử làm điều đó bằng cách sử dụng trang “demos.devexpress.com” làm ví dụ.

Ví dụ: Chúng ta muốn chọn 4 items từ danh sách như hình sau.

multi-select-1

Sau khi thực hiện, các mục sẽ chọn được hiển thị như sau:

multi-select-2

 

Trong quá trình kiểm thử, tester có thể gặp tình huống phải tìm tất cả link trên website cho mục đích nào đó. Chúng ta có thể dễ dàng làm điều đó bằng cách tìm tất cả các phần tử có với thẻ “a” (tham khảo tài liệu về thẻ a trong HTML).

Nguồn: tutorialspoint, guru99

Bình luận