Selenium 2 – Tương tác người dùng (1)

Selenium WebDriver là công cụ được sử dụng thường xuyên nhất trong tất cả các công cụ có sẵn trong bộ công cụ Selenium. Do đó điều quan trọng phải hiểu là làm thế nào sử dụng Selenium để tương tác với các ứng dụng web. Trong bài viết này, chúng ta hãy tìm hiểu xem làm thế nào để tương tác với đối tượng GUI bằng cách sử dụng Selenium WebDriver.

Chúng ta cần tương tác với ứng dụng sử dụng một số hành động cơ bản hoặc thậm chí một số hành động người dùng cao cấp, bằng cách phát triển chức năng định nghĩa người dùng mà không được định nghĩa trước bởi các lệnh.

Dưới đây là các loại hành động khác nhau đối với những đối tượng GUI, click vào link để xem chi tiết:

Tương tác với Text Box

 

Chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để tương tác với các hộp văn bản (textbox). Chúng ta có thể đưa giá trị vào một hộp văn bản bằng cách sử dụng phương thức “sendkeys”. Tương tự như vậy, chúng ta có thể lấy text từ một hộp văn bản bằng cách sử dụng câu lệnh getAttribute(“value”). Hãy xem ví dụ sau.

tuong-tac-voi-text-box

Giá trị được lấy ra từ hộp văn bản được hiển thị ở màn hình Console như hình dưới đây.

tuong-tac-voi-text-box-output

Chọn lựa Radio Button

 

Chúng ta có thể chọn một nút radio bằng cách sử dụng phương thức “click”. Chúng ta cũng có thể kiểm tra radio button đó đang được selected hay enabled.

tuong-tac-voi-radio-button

Khi thực hiện các câu lệnh trên, radio button đã được chọn và kết quả của các lệnh được trả về trong màn hình Console như hình dưới đây.

tuong-tac-voi-radio-button-output

Chọn lựa Check Box

 

Chúng ta có thể chọn một checkbox bằng cách sử dụng phương thức “click” và bỏ chọn bằng cách “click” một lần nữa checkbox đó. Chúng ta cũng có thể kiểm tra một checkbox đang selected hay enabled hay visible.

tuong-tac-voi-checkbox-box

Vì Checkbox đã được checked mặc định trước đó nên khi câu lệnh “click” chạy, checkbox đã được unchecked và kết quả trả về của các câu lệnh được hiển thị trong màn hình console như hình sau.

2016-11-29_120207

Chọn lựa Drop Down Item

 

Chúng ta có thể chọn một lựa chọn bằng cách sử dụng phương thức “selectByVisibleText” hoặc “selectByIndex” hoặc “selectByValue”. Chúng ta cũng có thể kiểm tra một dropdown box đang enabled hay visible, kiểm tra giá trị đã chọn của dropdown box.

tuong-tac-voi-drop-down

Khi thực thi các câu lệnh trên, Dropdown box đã được chọn giá trị và kết quả trả về của các câu lệnh println sẽ được hiển thị trong màn hình console như hình sau.

tuong-tac-voi-drop-down-output

Nguồn: tutorialspoint

Bình luận