Selenium – Selenese Commands

Lệnh Selenium chia làm 3 loại, bạn có thể nhấp vào link sau để biết thêm về các lệnh Selenium.

Bộ định vị (Locators)

 

Bộ định vị các phần tử giúp Selenium nhận ra các phần tử HTML mà command tham chiếu tới. Chúng ta có thể sử dụng các plugin FirePathFireBug của Mozilla để xác định locator (tham khảo bài viết môi trường cài đặt để biết chi tiết về các plugin).

  • identifier=id  Chọn phần tử với thuộc tính “id” đã định, nếu không có giá trị phù hợp sẽ chọn phần tử đầu tiên mà có thuộc tính @name là id.
  • id=id   Chọn phần thử với thuộc tính “id” đã định.
  • name=name   Chọn phần tử đầu tiên với thuộc tính “name” đã định.
  • dom=javascriptExpression   Seleinum tìm thấy một phần tử bằng cách đánh giá chuỗi đã định, điều này cho phép chúng ta truyền qua HTML Document Object Model sử dụng Javascript. Người dùng không thể trả về một giá trị, nhưng có thể đánh giá như một biểu thức trong một khối.
  • xpath=xpathExpression   Xác định vị trính của một phần tử sử dụng một biểu thức XPath
  • link=textPattern   Chọn phần tử liên kết (nằm trong thẻ anchor – a tag), trong đó chứa văn bản phù hợp với pattern đã định.
  • css=cssSelectorSyntax   Chọn phần tử sử dụng công cụ chọn CSS.

Nguồn: tutorialspoint

Bình luận